Přístupy
Celkem
Měsíc
Týden
Dnes
Online
:
:
:
:
:
214834
0
0
0
0
verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

MILÍ  RODIČE

 • Zápis dětí do mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou proběhne ve dnech  2.-16.5.2020                                     
 • Na základě vydaných opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.                                   
 • Způsob podání žádosti: Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání můžete zasílat od 2.5. do 16.5.2020, a to
 1. prostřednictvím datové schránky školy,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním do kanceláře MŠ. Pro osobní podání žádosti Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou určila dny 14. a 15.5.2020. Z důvodu omezení vyšší koncentrace a vyššího pohybu osob v prostorách školy Vám nabízíme možnost zapsat se do časového harmonogramu, a to prostřednictvím telefonické domluvy na čísle 568 440 236 vždy v úředních dnech MŠ (po,út, st 8–10h).                                                                                                                                                Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 • Dokumenty nezbytné pro podání žádosti o předškolní vzdělávání:
 1. Žádost o předškolní vzdělávání s uvedením údajů o žadateli (dítěti) a jeho zákonném zástupci (dostupná na www stránkách MŠ, popřípadě v kanceláři MŠ v době úředních hodin po-st 8-10h).
 2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 3. Rodný list (v případě zaslání elektronickou cestou nebo poštou stačí zaslat prostou kopii rodného listu, bez ověření)
 4. Doložení řádného očkování dítěte.                                                                                                                         Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.                     V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

a)   prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),

b)   doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem-tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 •  Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti  let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v kanceláři mateřské školy nebo přímo ke stažení zde

                                                         

        Další informace

 • Podle §34 odst.1 školského zákona je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky, je pro děti předškolní vzdělávání povinné.
 • O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií stanovených  ředitelkou školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ.
 • Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci /žádost, evidenční list, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky aj./ o dítěti ředitelce mateřské školy ve stanoveném termínu.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě ve škole, ve vývěsce před MŠ I prostřednictvím webových stránek.
 • O přijetí dítěte s potřebou podpůrných opatření rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko- psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 • Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy je nabízen individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek a především potřeb dítěte.
 • Dítě, které začíná mateřskou školu navštěvovat, by mělo zvládnout základní společenské a osobní návyky (samostatně chodit, umět jíst lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, umýt se, oblékat a obouvat se s dopomocí).